Door op 25 juni 2013

Perspectiefnota 2013 en 1e burap, investeringsprogramma en jaarverantwoording 2012

Voorzitter, leden van de raad en overige aanwezigen,

Voorzitter, vergeleken bij vorig jaar bent u er beter in geslaagd om in de nota’s te verwoorden wat de plannen van het college zijn. Onze complimenten!

Voorzitter, laat ik maar starten met het zwembad Heerjansdam. Een simpele vraag of de onderhoudskosten van het coaten van het zwembad in 2015 voor rekening van de gemeente zijn, geeft al veel rumoer in deze kern. De redactie van de pers, de twitteraars uit de kern Heerjansdam zijn blijkbaar vergeten dat mevrouw Hofland van het CDA en ik bij de start van het zwembad veel gesprekken hebben gehad met de toenmalige wethouder Westerman. Die laatste € 100.000 is er toen gekomen. Vorig jaar heb ik bij de behandeling van de perspectiefnota de complimenten uitgesproken voor de vrijwilligers en gezegd dat het onderhoud geen probleem was. Ook heeft vorige jaar het coaten plaatsgevonden en dat is door de vereniging betaald. Dan hoeft het toch in 2015 niet weer. Ik zou het prettig vinden als er eerst door de betreffende bewoners en pers even overleg plaatsvindt, mijn telefoonnummer en mailadres staan op de site van de gemeente, in plaats dat men afgaat op een niet kloppend krantenartikel.

De vergelijking in de tweede termijn op 18 juni was misschien niet zo handig. Maar de PvdA vindt dat onze wethouder het zwembad in Zwijndrecht in de uitverkoop heeft gedaan. Ook daar krijgen wij van burgers uit de andere wijken van Zwijndrecht veel reacties over zoals: “hoe halen ze het in hun hoofd”. De discussie over een zwembad in Zwijndrecht wordt later gevoerd, dus voor vandaag laat ik het hierbij.

U schrijft dat de gemeente Zwijndrecht in financieel opzicht kwetsbaar is. Dit heeft te maken met de grote schuldenlast uit het verleden en de risico’s op de grondexploitaties en vooral de Volgerlanden.

Gelukkig zijn we niet de enige gemeente die dit probleem heeft. U werkt aan een sluitende begroting voor de komende jaren, maar door het regeringsbeleid is het nog behoorlijk onzeker. U gaat onderzoeken of er nog zaken efficiënter en zuiniger kunnen. De PvdA wil graag dat de raad hier in een vroeg stadium bij betrokken wordt.

U geeft aan dat de opschaling van gemeenten tot 100.000+ leidt tot (veronderstelde) besparingen. Gelukkig werken we in Drechtstedenverband nauw samen en heeft dat vaak al financiële voordelen. Toch meent u dat u de Wmo om kunt bouwen naar een “maatwerkvoorziening”, het soberder kan worden uitgevoerd en het dus ook budgetneutraal kan. Ook de transities van de Jeugdzorg en de AWBZ denkt u budgetneutraal te kunnen gaan doen. En hoewel we met de voorbereidingen van deze transities goed op stoom liggen, moet er nog heel wat gebeuren. Binnen de budgetten blijven betekent hier gewoon drastisch bezuinigen, burgers minder steun geven. Dit moet meer worden opgevangen door mantelzorgers, vrijwilligers en vooral vanuit de wijken worden gerealiseerd. De PvdA vindt het goed dat u geld voor tegenvallers in het transitieproces heeft gereserveerd en wij zijn zeker geen voorstander om dit te gaan heroverwegen. De PvdA heeft al eerder in deze raad en de Drechtraad geprobeerd om het bestuur er toe te bewegen om extra geld te reserveren middels een motie. Ik voorspel dat in 2014 en 2015 veel wethouders jeugd en/of sociaal moeilijke momenten gaan krijgen.

U vraagt extra geld voor verhardingen, groen, sportvelden etc. Wat betreft het beheer van de buitensportaccommodaties gaat de PvdA voor goed. Voldoende/redelijk lijkt me niet in het belang van de burgers en blijft veel discussie geven over wat redelijk is. Wij vinden dat u er dan maar € 105.000 extra aan toe moet voegen.

Binnen de gemeente zijn een groot aantal plekken aan te wijzen die er rommelig uitzien. De PvdA’er Hartmeijer heeft het college daar meerdere malen op aangesproken. Dit heeft al geresulteerd in motie 19 die de PvdA samen met de VVD heeft ingediend in de carrousel.

Wij hebben u toen een heldere boodschap meegegeven: kom met concrete voorstellen en stop met onderzoeken en kom nu met invullingen.

De rommeligheid in de openbare ruimte is veel inwoners een doorn in het oog. Bij de ideeënfabriek van de PvdA, werd bijvoorbeeld het idee van stadstuinen genoemd.

Vorige week ben ik samen met de burgemeester op bezoek geweest bij bewoners aan het Maasplein. Zij hadden terecht kritiek op de manier waarop het plein wordt ingericht en onderhouden. Er staan 6 of meer verschillende typen lantarenpalen, verschillende typen bloembakken, veel onkruid tussen stenen op de kade, een muur die dreigt om te vallen etc. Ook is er een heel smal pad tussen het Maasplein richting de Maasboulevard. Je kunt daar in verband met het aanleggen van schepen niet met kinderwagen, fiets, scootmobiel of rollator langs. Dit komt de veiligheid zeker niet ten goede.

De PvdA wil dat u samen met geïnteresseerde bewoners de plannen bespreekt om met de buitenruimten wat te gaan doen. U bent daar creatief genoeg voor. Vorig jaar heeft een initiatief van bewoners in de omgeving van het Molenvlietpark goed gewerkt.

Voor de extra middelen in verband met handhaving Drank & Horecawet, lijkt het de PvdA voldoende om gewoon met een halve fte te starten en dat zo te houden. Misschien wat minder controle en wat langzamer. Maar waarom starten met 0,5 fte opsporingsambtenaar en 0,5 fte back- office en dat pas in 2016 terugbrengen naar 0,5 fte. Dat vindt de PvdA niet wenselijk. Hoeveel controle vinden wij als gemeente noodzakelijk? De PvdA vindt dat ondernemers en verenigingen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en dat de controle steekproefsgewijs kan gebeuren. En hoe staat het met het beleid van de gemeente op het gebied van preventie alcohol gebruik? 

Voor de inspectie Kinderopvang vraagt de GGD € 52000,00 en Zwijndrecht heeft maar € 37000,00 beschikbaar. En hoewel u daar in de 2e bestuursrapportage 2012 melding van heeft gemaakt, lijkt het me dat de GGD het voor minder moet gaan doen.

Over het ICT Transitieplan schrijft u dat dit in de perspectiefnota is verwerkt. De PvdA gaat akkoord met een eerste bijdrage. Voor het overige zal de discussie nog plaatsvinden in de Drechtraad.

Voorzitter, ik las vorige week in het AD dat in Nederland 20.000 Mbo-ers geen stage of leerwerkplek kunnen krijgen. Hoe is dat in Zwijndrecht?  Mevrouw Sterk is aangesteld om dit landelijk te gaan coördineren en het kabinet heeft hiervoor 50 miljoen uitgetrokken.

Deze week hebben wij een Kick off bijeenkomst met ondernemers. De PvdA wil dat u daar een werkgroep in gaat stellen die de problematiek rond de jeugdwerkloosheid gaat aanpakken.

Dan kom ik nu bij de voorstellen uit het investeringsprogramma. Het lijkt me dat we dat pas definitief bij de begrotingsbehandeling vaststellen, maar we zijn benieuwd naar de antwoorden op de vraag van ABZ hoeveel er in procenten dit jaar is gerealiseerd. De PvdA is het hier met ABZ eens dat als er steeds te ruim wordt gereserveerd u dat waarschijnlijk toch niet allemaal kunt laten uitvoeren. We kunnen dan ook geld vrijmaken voor andere belangrijke zaken.

De zettingproblematiek in Heer Oudelands Ambacht willen wij voor de begroting nog behandelen.

Als laatste punt de voortgang met betrekking tot het MFA Kort Ambacht. Moeten we dit voor de derde keer gaan opnemen in ons verkiezingsprogramma of gaat u er nu echt vaart achter zetten. Of moet ik net zo lang in de raad blijven zitten als onze nestor om dit voor elkaar te krijgen. Graag een reactie en een datum voor het slaan van de 1e paal.

Voorzitter, ik heb bewust weinig vragen gesteld en kom op dit moment nog niet met moties of amendementen. Ik ga er vanuit dat het college ingaat op de zienswijze van de PvdA en dat het anders wordt overgenomen voor uitvoering.