16 november 2015

De rode rede van Gerard Slotema bij de begrotingsbehandelingen.

Voorzitter, geachte aanwezigen. Bestaanszekerheid, Goed werk, Ontplooiing en Solidariteit en binding zijn voor de PvdA de belangrijke waarden en hieraan hebben wij deze begroting getoetst.


Aangezien het een begroting betreft zal ik echter met financiën beginnen.
In het uitvoeringsprogramma van de coalitie staat “Zwijndrecht financieel gezond’ daarin wordt aangegeven dat wij proberen de gemeentelijke belastingen en heffingen niet verder te verhogen dan het percentage van de inflatie.

Vindt dit college dat zij daar in zijn geslaagd? Rioolheffing 8%, afvalstoffenheffing 10,3% en de OZB 1% extra en dan hebben wij het nog niet over de paarse krokodil die precariobelasting heet.
Afvalstoffenheffing

De wethouder is al heel wat jaartjes bezig met de afvalinzameling, alle zwarte groene en oranje bakken ten spijt, dit college slaagt er niet in om de kosten te beteugelen. Zwijndrecht financieel gezond?
Investeringsprogramma

Ook bij het investeringsprogramma lijken de kosten niet in de hand te houden te zijn. Als een project eenmaal aan het investeringsprogramma is toegevoegd lijkt het een vrijbrief om al het geleende geld ook uit te geven. Met alle gevolgen voor de schuldpositie van de gemeente Zwijndrecht. Zwijndrecht financieel gezond?
Deugdelijke financieel beheer?

Laatst zijn wij weer onaangenaam verrast doordat er te weinig geld is gespaard voor het onderhoud van de speelplaatsen. We kunnen er toch vanuit gaan dat wanneer we in Zwijndrecht iets aanschaffen, we ook sparen voor onderhoud en vervanging?
Zwijndrecht financieel gezond? De PvdA constateert dat er nog sprake is van een flinke griep Wat de PvdA betreft worden de positieve effecten van de september circulaire ingezet om de verhogingen van de heffingen te beperken.

Ook stellen wij voor om de helaas noodzakelijke heffingen van de precario op kabels en leidingen in te zetten om de verhoging van de afvalstoffenheffing te beperken. Wij zullen hiervoor een motie indienen. Om echt financieel gezond te worden en iets substantieel te doen aan de schuldpositie van de gemeente hebben we helaas de 1% verhoging van de OZB daadwerkelijk nodig om Zwijndrecht financieel gezond te krijgen.
Maar genoeg over de euro’s nu veel belangrijker de inhoud.
Zeer positief is dat de criminaliteitcijfers omlaag gaan. Wij zijn natuurlijk zeer blij met de gymzaal in heer oudelands ambacht, het openblijven van het zwembad en blij met de vorderingen van het MFA in Kort ambacht. Dat het wijkgebouw maar snel mag opengaan en een centrale positie in de wijk mag krijgen.
• BESTAANSZEKERHEID

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Voor de PvdA betekent dit dat er voor iedereen een plek is om te wonen en te werken. Natuurlijk moet er extra geïnvesteerd worden in de wijken Kort Ambacht en Noord, maar laten we ermee ophouden deze wijken in allerlei communicatie continue als slecht te bestempelen. Noord en KA zijn ook prachtige wijken en laten we ophouden dit stigma in stand te houden. Bestaanszekerheid ook voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben en moeten kunnen rekenen op de inzet van de overheid. Zelfredzaamheid is belangrijk. Problemen los je met elkaar op en bewoners moeten kunnen rekenen op een actieve houding van de overheid om hen daarin bij te staan. In dat kader zijn we zeer benieuwd naar de preventieve aanpak op het gebied van de jeugdzorg. Wij hopen dat het college hier snel mee komt en hierin flink durft te investeren.

• GOED WERK

De Partij van de Arbeid is de partij van werk, werk en…werk. Werkgelegenheid is onze prioriteit. Voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen we (leer)werkplekken in de eigen gemeente. Nu zijn er 60 plekken voor die doelgroep. De hele doelgroep is zo’n 300 inwoners van Zwijndrecht. Graag zien wij dat het college met meer mensen uit die doelgroep aan de slag gaat en laat participeren in onze samenleving en dan niet een paar weken laten papier prikken, maar op zoek gaat naar duurzame plekken van waaruit gewerkt kan worden om regulier vrijwilligerswerk of een betaalde baan te vinden. Slechts een paar goede resultaten zijn nodig om deze investering zich te laten terugverdienen. Hiervoor zullen wij de motie investeren in mensen indienen

• ONTPLOOIING
Iedereen verdient een eerlijke kans om zich te kunnen ontplooien. We zien als Partij van de Arbeid dat niet voor iedereen dezelfde kansen zijn weggelegd. Daarom vinden we het de taak van de overheid om meer kansen te creëren voor mensen die dat nodig hebben. We willen mensen stimuleren om zichzelf te ontwikkelen en zo te ontplooien. Met kennis en vaardigheden krijgen mensen meer grip op hun eigen leven. Door kennis te delen en financiële barrières weg te nemen bereiken we dat. Wij merken nog steeds dat niet iedereen weet waar ze moeten zijn. Inwoners van Zwijndrecht moeten hun rechtspositie kennen en weten ‘hoe het werkt’. Ze zouden de regels moeten kennen en daarmee kunnen opkomen voor hun belangen. Hier valt nog een hele wereld te winnen. Ik verwacht van het college hier een proactieve houding in en dat zij nadenken hoe ook de moeilijk te bereiken doelgroepen toch worden meegenomen. Bij de inwonersavond werd al duidelijk dat veel ouderen de gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente niet volgen. Hoe zorg je dan toch dat ze weten wat er speelt en waar ze recht op hebben?

• SOLIDARITEIT EN BINDING
Onze samenleving draait om binding. Contacten met familie, vrienden, clubgenoten. We zorgen voor elkaar en nemen samen besluiten. Mensen die bijna niemand meer hebben lijden vaak onder eenzaamheid. Dan kunnen buren en vrijwilligers het verschil maken. De gemeenschap heeft hier een belangrijke
taak, maar de gemeente ook. De gemeente zorgt ervoor dat bewoners basale zorg en begeleiding krijgen. Solidariteit komt niet alleen van de overheid. Wij willen een samenleving waar we meer aandacht hebben voor elkaar. De gemeente is een betrouwbare partner die samen met haar bewoners problemen oplost. We staan voor een betrokken samenleving. Vanuit het gemeentehuis moeten ambtenaren en politici anders gaan sturen en meer gaan ondersteunen en faciliteren. Dit bereiken we door bewoners zeggenschap te geven over hun wijken en buurten, cliënten invloed te geven op hun zorg, ouders mee te laten beslissen op scholen. Zorg voor beter toegankelijke voorzieningen voor jongeren. Bijvoorbeeld door in wijkgebouwen meer voor jongeren te organiseren. Daarnaast is er ook veel behoefte bij ouderen voor ontmoetingsplekken zoals ook al weer duidelijk werd op de inwonersavond. Als mensen elkaar ontmoeten kunnen ze ook meer voor elkaar doen. Wij merken in de samenleving nog steeds veel discussies over de buitenruimte en staat van de groenvoorziening. Wij hebben als gemeenten gekozen voor een verschil in kwaliteitsniveau. Betrekt de wijkplatforms hier bij. Zij kunnen als geen ander aangeven waar meer gemaaid moeten worden en waar iets minder.
Tenslotte voorzitter. Solidariteit en binding begint ook bij onszelf. In de samenleving zien wij weinig verdraagzaamheid voor andere meningen. Zwarte piet, windmolens en vluchtelingen zet mensen vaak tegenover elkaar. Gelukkig wordt er in de raad van Zwijndrecht hier open en met respect voor elkaars meningen over gediscussieerd. Laten we hierin het goede voorbeeld blijven geven.