5. Zorg en welzijn, Werk met het hart op de juiste plaats
Verkiezingsprogramma 2022-2026

5. Zorg en welzijn, Werk met het hart op de juiste plaats

De gemeente is een bijzonder belangrijke partij waar het gaat om het welzijn van de inwoners. Met jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt zowel spoedeisende als langdurige zorg verleend. Voor zowel jeugdzorg als de WMO stelt het Rijk te weinig geld beschikbaar. Samen met andere gemeenten heeft Zwijndrecht de noodklok geluid en inmiddels ziet ook de regering de ernst van de situatie wat meer in. De PvdA vindt dat een beperkt budget geen belemmering voor de zorg mag zijn. Als je ziek bent of iemand in de omgeving is dat, heb je gewoon hulp nodig. Dan wil je erop kunnen rekenen dat jij of je naasten de juiste zorg, aandacht en liefde krijgen.

3.1 Jeugdzorg moet beter

Met bijna 1.500 kinderen krijgt een aanzienlijk deel van de Zwijndrechtse jongeren met jeugdzorg te maken. Dit gaat om hulp in ernstige situaties zoals reclassering, maar ook om psychische hulp via de jeugd geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en natuurlijk in ‘dagelijkse’ situaties hoe je omgaat met de scheiding van je ouders.

Onze keuzes:

 • Professionals moeten los van budgettaire kwesties hun werk in de jeugdzorg en WMO kunnen doen;
 • Eén regisseur voor het gezin met verregaande bevoegdheden – Één plan voor één gezin
 • Betere samenwerking en zo gericht mogelijke jeugdzorg met minder aanbieders;
 • Integrale hulpverlening in plaats van ad hoc oplossingen en betere doorverwijzing;
 • Preventiegericht werken in zowel de jeugdzorg als in de WMO;

3.2 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In Zwijndrecht wonen veel mensen op leeftijd en natuurlijk ook groepen die chronisch ziek zijn of te kampen hebben met een lichte of zware lichamelijke beperking. Voor iedereen moet zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. De behoeften van de mens moeten centraal staan en niet het stelsel.

Onze keuzes:

 • Het huidige abonnementstarief in de WMO is ongunstig voor mensen met lage inkomens. Er moet worden onderzocht hoe we deze groepen tegemoet kunnen komen;

3.3 Goed welzijnswerk is een steuntje in de rug

Een gemeente kan niet voor elk probleem een oplossing bieden. Toch willen we in dit verband eenzaamheid en aanvullende sociale problemen noemen. Groepen inwoners die in sociaal opzicht achterop blijven eisen onze aandacht. Soms is eenzaamheid een keuze, maar vaak liggen hier problemen aan ten grondslag. Uiteraard is hier een belangrijke rol weggelegd voor buren en soms naaste familie. De gemeente heeft hier een rol in door te zorgen voor een aanbod van sociale activiteiten in wijk- en buurtcentra en door in voorlichting te wijzen op mensen en organisaties die bijvoorbeeld een luisterend oor kunnen bieden.

Onze keuzes:

 • De gemeente voert actief beleid om eenzaamheid en sociale problemen tegen te gaan;
 • In Zwijndrecht is voldoende goede en bereikbare zorg;.
 • Er is actief beleid om groepen als dementerenden en gehandicapten te ondersteunen;
 • Voorkomen is beter dan genezen; de gemeente maakt werk van een gezonde leefstijl;
 • De gemeente draagt bij aan mogelijkheden om mantelzorgers te ontlasten.

3.4 Kunst en cultuur inspireert

Na de schrale tijden waarin covid-19 opeens een hoofdrol speelde, wordt het weer tijd om serieuze aandacht te besteden aan kunst en culturele ontplooiing. Hoewel toonaangevende culturele initiatieven niet direct voor de hand liggen, kan de gemeente wel het nodige doen om cultuur bereikbaar te houden en inwoners de mogelijkheid te bieden creatief te zijn.

 Onze keuzes:

 • Een goed gesorteerde en volwaardige bibliotheek blijft een hoge prioriteit;
 • De gemeente zet zich in om voldoende oefenruimtes en andere kleinschalige culturele faciliteiten aan te bieden;
 • Buurt- en wijkcentra bieden voor uiteenlopende groepen creatieve en culturele activiteiten aan. Het spreekt voor zich dat zowel jongeren, ouderen en andere doelgroepen zich in het aanbod kunnen vinden;
 • Het opnieuw oprichten van een volksuniversiteit geeft mensen de mogelijkheid hun horizon te verruimen en met plezier te leren;
 • Kunstenaars worden uitgedaagd om op zichtbare plaatsen hun producties te tonen. Behalve in het gemeentehuis kan dat in (tijdelijk) leegstaande gebouwen en winkels;
 • Er staan veel beelden in Zwijndrecht. De PvdA wil dat bestaande kunst goed wordt onderhouden en dat zo mogelijk ook op nieuwe plaatsen (mooie) kunstwerken een plek kunnen krijgen;
 • Ook met een laag inkomen moet je mee kunnen doen, zodat een lidmaatschap van de bibliotheek of deelname aan een creatieve activiteit voor niemand een financiële last is.
 • We stimuleren een breder aanbod van podiumcultuur en het aanbieden van bijvoorbeeld filmavonden.

3.5 Sporten voor iedereen

De PvdA juicht het toe als veel mensen kunnen sporten. We vinden het fantastisch als er topsporters uit Zwijndrecht komen, maar bovenal moet iedereen in de gelegenheid zijn op een fijne manier te sporten. Het spreekt bijna voor zich dat sport beoefenen gezond is en het sociale fundament in de samenleving versterkt.

Onze keuzes:

 • Ook voor kinderen en anderen uit arme gezinnen mogen de kosten zoals contributie of kleding geen belemmering vormen;
 • Iedereen, maar zeker ieder kind moet mee kunnen doen. Speciale aandacht is er nodig voor gehandicapten, maar zeker ook voor groepen die zich niet zomaar bij een sportvereniging melden;
 • In onze waterrijke gemeente moeten alle kinderen leren zwemmen;
 • Scholen organiseren niet alleen voldoende bewegingsonderwijs, maar kunnen ook een bijdrage leveren kinderen voor actieve sportdeelname enthousiast te krijgen. Scholen, gemeente en sportverenigingen kunnen gezamenlijk optrekken om sportdeelname te promoten en voorlichting
 • te geven;
 • Sportaccommodaties moeten kwalitatief en kwantitatief goed op orde zijn, al wil dat niet zeggen dat de duurste oplossing altijd de beste is;
 • Ook de buurt- en wijkcentra spelen een belangrijke rol om de bewoners letterlijk in beweging te houden en sportdeelname te stimuleren. Ruim baan voor individuele sporters, er moeten voldoende en veilige paden zijn voor hardlopers, fietsers, skaters etcetera;
 • De gemeente heeft een open oog en oor voor de noden van sportverenigingen, al kan zij niet voor ieder probleem een oplossing bieden.

Deel dit