6. Ruimtelijke ordening voor een goed ingericht Zwijndrecht
Verkiezingsprogramma 2022-2026

6. Ruimtelijke ordening voor een goed ingericht Zwijndrecht

De Omgevingswet wordt naar verwachting in 2022 ingevoerd en biedt de mogelijkheid om de verbinding tussen wonen, de openbare ruimte en gezondheid beter te leggen. Onze gemeente heeft daarvoor een omgevingsvisie gemaakt, die de basis is voor alle deelvisies onder andere op het gebied van wonen, mobiliteit en ruimte.

De Omgevingswet biedt vooral veel ruimte aan de initiatiefnemers. In de praktijk zullen dat vaak projectontwikkelaars zijn. Voor de PvdA is het daarom van belang dat we in onze visie op de ruimtelijke ordening vastleggen hoe we in onze eigen gemeente de gemeentelijke controle en regie houden op ruimtelijke ontwikkeling. Voor de overheid is ruimtelijke ordening namelijk een belangrijk sturingsinstrument, waarmee we de publieke belangen kunnen garanderen. De gemeente moet kunnen bepalen wat zij wil op welke plek.

Participatie is voor de PvdA een belangrijk onderdeel. Belangrijk is dat voor alle deelnemers duidelijk is hoe de participatie geregeld moet zijn en door wie dit moet gebeuren. Ook hier is de gemeente verantwoordelijk voor het opkomen voor het algemeen belang. Participatie afdoen als een taak voor de initiatiefnemer en/of ontwikkelaar is voor de PvdA onvoldoende.

Onze keuzes:

  • Voor de invoering van de omgevingsvisie is een participatieverordening vastgesteld, waarin duidelijk is waar bewoners op mogen rekenen bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten. De PvdA wil dat de participatieverordening beter wordt toegepast;
  • Als mengvormen van wonen en werken bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid en aan de woonbehoefte, stellen we de scherpe scheiding tussen de functies van wonen en werken in de ruimtelijke ordening op de bedrijfs- en industrieterreinen daar waar mogelijk ter discussie;
  • Groen en natuur zijn enorm belangrijk. In de ‘oude’ bestemmingsplannen had de gemeente de mogelijkheid om te zorgen voor voldoende bescherming van het groen, natuur en de belangen van bewoners. In de Omgevingswet ligt de nadruk op de initiatiefnemers en het idee van ‘het moet toch kunnen tenzij’. Dit mag geen nadelige effecten hebben op ons groen en onze natuur;
  • De gemeente voert regie op de ruimtelijke ordening;
  • Door middel van een startnotitie en stedenbouwkundige plannen, die door de raad worden vastgesteld, sturen we bij ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening aan de voorkant;

Deel dit