4. Wonen, energie en inrichting van Zwijndrecht
Verkiezingsprogramma 2022-2026

4. Wonen, energie en inrichting van Zwijndrecht

Zwijndrecht is een plek voor iedereen! De PvdA wil een fijne en duurzame woonplaats waar mensen nu en in de toekomst betaalbaar, veilig en aangenaam kunnen wonen. Steeds meer mensen ontdekken Zwijndrecht en onze gemeente groeit. Dat heeft ook nadelen. De woningmarkt is overspannen, waardoor het voor velen moeilijk is om een goede woning te vinden. De PvdA wil dat Zwijndrecht een plek blijft voor iedereen. Ook mensen met een kleine portemonnee moeten in heel Zwijndrecht kunnen (blijven) wonen. De PvdA blijft zich inzetten voor gemengde wijken en om de leefbaarheid te vergroten.

4.1 Meer betaalbare woningen

De PvdA werkt aan een nieuwe Woonvisie Zwijndrecht, waarin jonge en oude inwoners van Zwijndrecht en hun woonbehoeften weer centraal staan. Er wordt momenteel wel gebouwd en de ambitie voor de bouw van 3.100 nieuwe woningen zijn prima, maar het programma is te veel gericht op de welverdienenden en sociale stijgers. Hierdoor staan de starters en nietstijgers in de kou. Het moet en het kan beter, we willen weer bouwen voor alle doelgroepen. De plannen in de spoorzone/Diztrikt moeten hier goed op aansluiten en de spoorzone moet een fijne plek in de stad worden.

Natuurlijk is de bestaande voorraad enorm belangrijk, die moet bouw- en woontechnisch op peil blijven, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. En natuurlijk ook toekomstbestendig en dus verduurzaamd. Zowel voor koop als huur moet je overal in Heerjansdam en Zwijndrecht wonen in een fijne en prettige leefomgeving. Nieuw woonbeleid dus, met volkshuisvesting zoals dit ooit bedoeld was en waar we weer trots op moeten worden, met partners die hun bijdrage willen leveren. En vooral ook, voor én met de bewoners.

Er zijn veel te weinig woningen in Zwijndrecht, we bouwen te weinig bij voor iedereen die woonruimte zoekt of dringend nodig heeft. De markt zit op slot, prijzen blijven stijgen, in de sociale huursector en het middensegment kom je bijna niet aan de bak, koop is onbetaalbaar geworden. Wij willen daarom een forse stijging van de bouwproductie voor de lagere – en middeninkomens. Dat is voor onze gemeente een enorme opgave, omdat de vrije ruimte binnen de gemeentegrenzen beperkt is. Dat betekent dat meer hoogbouw onontkoombaar is en dat we actief moeten zoeken naar allerlei mogelijke bouwlocaties.

Onze keuzes:

 • Om gemengde wijken te stimuleren, willen we dat elk nieuwbouwproject voor (minimaal) 30% bestaat uit sociale woningbouw tenzij er in de omgeving al naar verhouding veel sociale woningbouw is. Het nieuwbouwprogramma wordt wat de PvdA betreft bijgesteld: 70% betaalbaar (30% sociaal, 40% middensegment;
 • Middenhuur (tot € 900) blijft langjarig middenhuur;
 • We bouwen niet in het buitengebied; • Nieuwe ontwikkelingsgebieden versneld tot realisatie te brengen;
 • Er wordt actief gezocht naar lege ruimtes in Zwijndrecht om ook die te benutten voor woningbouw, al dan niet in combinatie met kleinschalige creatieve en/of ambachtelijke bedrijvigheid. Daarbij proberen we het groen zoveel mogelijk te ontzien;
 • Met actief grondbeleid stimuleren we de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen en voorkomen we dat grond in handen valt van speculerende beleggers en projectontwikkelaars.
 • Wat de PvdA betreft wordt de kernvoorraad sociale huur niet verder aangetast. We leggen in de prestatieafspraken met woningcorporaties vast hoeveel sociale huurwoningen de komende jaren gebouwd gaan worden én hoeveel er maximaal verkocht mogen worden. Hiermee voorkomen we dat er meer sociale huurwoningen verkocht worden dan er gebouwd worden;
 • We zorgen ervoor dat marktpartijen tot sociale keuzes komen. Daarvoor zetten we lokale instrumenten als bestemmingsplannen, de structuurvisie (omgevingsvisie), woonvisie en de huisvestingsverordening in. Zo stellen we voorwaarden aan wat en voor wie in onze gemeente gebouwd wordt. Wat de PvdA betreft maken we (dwingende) afspraken met beleggers over de jaarlijkse huurstijging en stijging bij mutatie en over het toewijzen van bestaande en nieuwe huurwoningen;
 • Verduurzaming (zoals isolatie, van het gas af) wordt in de komende jaren op grote schaal tot uitvoering gebracht, zonder dat bewoners in de bereikbare sector daarvoor de rekening betalen. De rijksoverheid zal moeten bijspringen om deze enorme opgave te bekostigen. De gemeente investeert in de directe woonomgeving: schoon, groen, veilig en voorzieningen;
 • In het woningtoewijzingsbeleid houden we rekening met de huisvestingsopgave voor kwetsbare groepen en statushouders, in redelijke balans met de vraag van andere urgent woningzoekenden;
 • De PvdA vindt dat er voldoende voorzieningen in de buurt moeten zijn. Het voorzieningenniveau is daarbij afgestemd op de behoefte van de bewoner binnen de mogelijkheden van de markt: winkels, zorg sport/recreatie en openbaar vervoer;
 • In de woningbouwstrategie moet zelfbewoningsplicht de standaard worden;

4.2 Natuur en milieu goed voor het leefklimaat

De PvdA Zwijndrecht vindt het belangrijk om zo goed mogelijk met onze aarde om te gaan. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven door zelf zo duurzaam mogelijk in het leven te staan en burgers te stimuleren dit voorbeeld te volgen. Uitgangspunt voor onze gemeente moet zijn dat iedereen mee kan doen met een duurzamer leven.

Zoals gezegd moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven door in haar eigen handelen te kiezen voor de meest duurzame optie. Goed voor onze leefomgeving, goed voor onze inwoners en goed voor onze portemonnee. Tegelijkertijd moeten we onze burgers stimuleren en verleiden hieraan mee te doen. Dit kan op vele manieren: van afvalscheiding tot investeren in duurzame maatregelen rondom het huis, van voorlichting tot het samen verantwoordelijk omgaan met (zwerf)afval en groen.

Belangrijk is dat niet alleen diegene met een goed inkomen kan profiteren van duurzame maatregelen. Juist de burger met de kleinere beurs heeft baat bij dalende maandlasten, waarbij direct ook verstandig wordt omgegaan met het milieu. Als we inzetten op energiebesparende maatregelen, dan moeten onze inwoners met een klein budget ook in staat zijn om hun energiekosten flink te laten dalen en genieten van een comfortabel huis met lagere maandlasten.

Onze keuzes:

 • Wij willen een groen en klimaatbestendig Zwijndrecht: groene schoolpleinen en daken, parken en plantsoenen, meer bomen de wijk en openbare ruimte. Dit alles zien we als één netwerk om Zwijndrecht groener te maken;
 • De PvdA wil bewoners aanmoedigen met voorlichting en positieve prikkels om hun eigen tuin, dakterrassen en/of daken te vergroenen en de tegels de tuin uit te doen;
 • Eigenaren van nieuwbouwwoningen worden in een vroeg stadium gestimuleerd om de tuinen groen in te richten;
 • Het buitengebied blijft groen, open en toegankelijk;
 • Overbodige verstening in de openbare ruimte en van schoolpleinen worden vervangen door groen;
 • We veranderen parkeerplaatsen in speelplekken en groen indien dat mogelijk is;
 • De PvdA wil het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in tuinen en de openbare ruimte verbieden;
 • De PvdA zet zich in voor herstel (daar waar nodig) van het bodemleven in Zwijndrecht;
 • We zorgen voor groene daken op alle gemeentelijke gebouwen;
 • De ingezette lijnen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid worden met kracht voortgezet;
 • We kiezen ervoor om onze wijken te vergroenen, investeren in de aanleg van plantsoenen en bomen en maken door het verlagen van de parkeernormen meer ruimte voor het groen;
 • We brengen de uitstoot van fijnstof terug, zodat op alle plaatsen in de gemeente wordt voldaan aan de Europese normen.
 • Onze gemeente heeft de CO2-afdruk in 2030 met 55% gereduceerd ten opzichte van 1990.

4.3 Energietransitie, uitdagingen en kansen

De energietransitie biedt de gemeente volop kansen: voor schone lucht, betere huizen, betaalbare energielasten en meer werkgelegenheid. Maar om daar te komen zijn er investeringen nodig. In onze gemeente kiezen we ervoor om de kosten en de opbrengsten eerlijk te verdelen en voorkomen we dat de energietransitie de ongelijkheid vergroot. Samenwerken met onze inwoners is daarvoor essentieel. Voor het draagvlak én voor de betrokkenheid.

Onze keuzes:

 • De PvdA breidt het budget uit voor verduurzaming van huizen, bijvoorbeeld voor isolatie en zonnepanelen. We streven naar meer energieneutrale huizen;
 • We zetten in op een publiek warmtenet waarop iedereen zich kan aansluiten;
 • De kosten van de energietransitie hakt er bij huisbezitters met een kleine portemonnee steviger in dan bij mensen die meer te besteden hebben: daarom zijn wij voor gerichte subsidies of rentevrije leningen;
 • We organiseren voorlichtingscampagnes om het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen te stimuleren;
 • We leggen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties vast welke woningen ze wanneer gaan verduurzamen, en welke verouderde en niet rendabel te verduurzamen woningen gesloopt en vervangen moeten worden;
 • We leggen op alle geschikte daken van onze gemeentelijke gebouwen zonnepanelen;
 • We helpen om de woning energiezuiniger te maken als de oplopende kosten voor energie niet op te brengen zijn. We voorkomen hiermee dat energiearmoede ontstaat.

4.4 Regionale samenwerking voor ieders belang

Alleen ga je snel, samen kom je verder

Zwijndrecht houdt niet op bij de grenzen. De PvdA wil dat er beter wordt samengewerkt met onze buren. We werken al veel samen met de andere Drechtstedengemeenten en kunnen voorzien dat dat in de toekomst vaker zal gebeuren. De vraag is daarom hoe we in de toekomst met elkaar samenwerken. Regionale samenwerking is echter voor de PvdA meer dan alleen een samenwerking binnen de Drechtsteden. Daar hoort ook bij dat er goed overleg plaats vindt met de omliggende gemeenten, zoals Ridderkerk en Barendrecht of met het landelijk gebied in de Hoeksche Waard. Net zoals de wereld niet ophoudt bij de gemeentegrens houdt deze ook niet op bij de grens van onze regio. Een goed contact met de regio Rotterdam is voor onze regio zeer belangrijk.

Uitdagingen van regionale samenwerking

Een probleem bij al die vormen van samenwerking is dat hierdoor de rol van de gemeenteraden wordt uitgehold. De verschillende samenwerkingsorganen worden aangestuurd door professionele bestuurders, ambtenaren, burgemeesters en wethouders, waardoor de gekozen vertegenwoordigers in de raden op een grote afstand staan. Hiermee komen ook de burgers zelf op een steeds grotere afstand te staan. De PvdA houdt scherp in de gaten of het belang van onze inwoners nog wel voldoende centraal staan bij de overgedragen bevoegdheden en ziet liever dat de besluitvorming op gemeentelijk niveau gebeurt. Alleen op dat niveau is er een democratische legitimatie.

Onze keuzes:

 • Werkzaamheden aan infrastructuur die onze gemeenten raken worden gezamenlijk besproken. Er wordt samen opgetrokken naar de provincie om onze belangen te verdedigen;
 • Besluiten die grensoverschrijdend invloed hebben worden in onderlinge afstemming én in gesprek met inwoners en bedrijven genomen;
 • Onze gemeentes in de regio zetten we op de kaart! Daarom zijn wij groot voorstander van de ontwikkeling van een eigen én gezamenlijke identiteit. Beide identiteiten moeten elkaar versterken en aanvullen.

Deel dit