4. Zorg en Welzijn

In Zwijndrecht is liefdevolle zorg goed geregeld en beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft. Zorg en welzijn horen dicht bij de mensen georganiseerd te zijn. Kleinschalig en met de zorgverlener aan zet. Er is zo minder administratie nodig en zorg wordt weer echt zorg.

Jeugdzorg moet beter

Met bijna 1.500 kinderen krijgt een aanzienlijk deel van de Zwijndrechtse jongeren met jeugdzorg te maken. Dit gaat om hulp in ernstige situaties zoals reclassering, maar ook om psychische hulp via de jeugd geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en natuurlijk in ‘dagelijkse’ situaties hoe je omgaat met de scheiding van je ouders. Veel gezinnen belanden in de situatie dat er veel hulpverleners tegelijk actief zijn en dat er geen overzicht en onvoldoende afstemming is. Belangrijke uitgangspunten van het beleid zijn daarom onder andere één plan voor één gezin, meer aandacht voor preventie, meer regie voor de cliënt en ruimte voor de professional. Jeugdzorg moet laagdrempelig zijn en leerlingen moeten op school zonder afspraak bij een hulpverlener binnen komen lopen. Verder vindt er zeer regelmatig afstemming plaats tussen huisartsen. Zij kennen vaak het gezin en het kind en kunnen signalen in een vroeg stadium oppakken en doorverwijzen naar jeugdhulp of het sociaal wijkteam van Vivera. Al genomen initiatieven op dit gebied worden toegejuicht en moeten worden bestendigd.

Waar mogelijk wordt zelfredzaamheid gestimuleerd en wordt een overmatig beroep op jeugdzorg voorkomen. Dat neemt niet weg dat iedereen die echt zorg nodig heeft zo drempelvrij mogelijk wordt geholpen. Ten slotte moet er aandacht zijn voor preventie, elk probleem dat je kunt voorkomen is niet alleen budgettaire winst, maar vooral uiterst waardevol voor elk kind en het gezin waarin het leeft.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In Zwijndrecht wonen veel mensen op leeftijd en natuurlijk ook groepen die chronisch ziek zijn of te kampen hebben met een lichte of zware lichamelijke beperking. Voor iedereen moet zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. De behoeften van de mens moeten centraal staan en niet het stelsel. Het vaste abonnementstarief voor de eigen bijdrage van de WMO leidt tot omgekeerde solidariteit. Voor mensen met een laag inkomen leidt dit tot ongewenste drempels. De PvdA neemt hier geen genoegen mee en zet zich in voor gunstiger regels voor groepen met een laag inkomen en geen of weinig vermogen.

Goede welzijn is een steuntje in de rug

Een gemeente kan niet voor elk probleem een oplossing bieden. Toch willen we in dit verband eenzaamheid en aanvullende sociale problemen noemen. Groepen inwoners die in sociaal opzicht achterop blijven eisen onze aandacht. Soms is eenzaamheid een keuze, maar vaak liggen hier problemen aan ten grondslag. Uiteraard is hier een belangrijke rol weggelegd voor buren en soms naaste familie. De gemeente heeft hier een rol in door te zorgen voor een aanbod van sociale activiteiten in wijk- en buurtcentra en door in voorlichting te wijzen op mensen en organisaties die bijvoorbeeld een luisterend oor kunnen bieden. De gemeente kan een rol spelen bij het samenbrengen van groepen voor wie eenzaamheid problematisch is. Het buurthuiswerk moet ook voor een belangrijk deel beschikbaar zijn voor jongeren, zodat buurt- en welzijnswerkers jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen in een zo vroegtijdig mogelijk stadium kunnen helpen of doorverwijzen.

Bereikbare gezondheidszorg

In Zwijndrecht en Heerjansdam moet iedereen kunnen rekenen op een goede basisgezondheidszorg met in ieder geval voldoende huisartsenpraktijken, apothekers en aanvullende gezondheidszorg. De gemeente ijvert ervoor dat het ziekenhuis in Zwijndrecht een zo volwaardig mogelijke ziekenhuisvoorziening blijft. In elk geval vallen hier dagbehandelingen onder en ook meer specialisten. Dementie is een ernstig probleem waar velen mee te maken hebben. De PvdA vindt dat hier actief beleid bij past, zoals goede communicatie en een inloopvoorziening. Ook voor mensen met een beperking moet actieve aandacht zijn, denk aan het ‘blindenvriendelijk’ inrichten van de openbare ruimte en uiteraard ruime goed toegankelijke en goed onderhouden trottoirs voor gehandicapten.

Voorkomen is beter dan genezen

Gezond leven voorkomt veel zorgproblemen. De gemeente investeert in projecten die een gezond eetpatroon en bewegen stimuleren. Dit kan door bestaande projecten als Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), maar ook door algemene voorlichting en het stimuleren van een gezonde levensstijl, bijvoorbeeld door deelname aan sportactiviteiten of voorlichting over leefstijl en bevorderen van een gezonder aanbod in sportkantines.

Aandacht voor mantelzorgers

Een bijzonder groot deel van de zorg voor zieken en hulpbehoevenden wordt door familie en buren uitgevoerd. De PvdA vindt dat deze mensen bijzondere waardering en ondersteuning verdienen. De gemeente heeft een taak mantelzorgers te ontlasten in hun zorgwerk, zodat ook zij een eigen leven kunnen blijven leiden. Een zorghulppas waar mensen kortingen en ondersteuning kunnen krijgen is hiervoor een goede aanzet. De PvdA heeft grote waardering voor het moeilijke werk van de mensen in de gezondheidszorg, jeugdzorg en welzijn. Het aantrekken en behouden van deskundig en gemotiveerd personeel is en blijft een punt van voortdurende aandacht.

Kunst en cultuur inspireert

Na de schrale tijden waarin covid-19 opeens een hoofdrol speelde, wordt het weer tijd om serieuze aandacht te besteden aan kunst en culturele ontplooiing. Hoewel toonaangevende culturele initiatieven niet direct voor de hand liggen, kan de gemeente wel het nodige doen om cultuur bereikbaar te houden en inwoners de mogelijkheid te bieden creatief te zijn.

Sporten voor iedereen

De PvdA juicht het toe als veel mensen kunnen sporten. We vinden het fantastisch als er topsporters uit Zwijndrecht komen, maar bovenal moet iedereen in de gelegenheid zijn op een fijne manier te sporten. Het spreekt bijna voor zich dat sport beoefenen gezond is en het sociale fundament in de samenleving versterkt.

André Veth

André Veth

André Veth heeft veel ervaring in de lokale politiek. Hij maakt makkelijk contact en heeft een luisterend oor. Hij gaat vastberaden te werk wanneer er zaken opgelost moeten worden. Hij is zeer deskundig op het gebied van de sport

Meer over André Veth