2. Wonen en leefbaarheid

Zwijndrecht is een plek voor iedereen! De PvdA wil een fijne en duurzame woonplaats waar mensen nu en in de toekomst betaalbaar, veilig en aangenaam kunnen wonen. De PvdA wil dat Zwijndrecht een plek blijft voor iedereen. Ook mensen met een kleine portemonnee moeten in heel Zwijndrecht kunnen (blijven) wonen. De PvdA blijft zich inzetten voor gemengde wijken en om de leefbaarheid te vergroten.

Ons plan voor volkshuisvesting

De PvdA werkt aan een nieuwe Woonvisie Zwijndrecht, waarin jonge en oude inwoners van Zwijndrecht en hun woonbehoeften weer centraal staan. Er wordt momenteel wel gebouwd en de ambitie voor de bouw van 3.100 nieuwe woningen zijn prima, maar het programma is te veel gericht op de welverdienenden en sociale stijgers. Hierdoor staan de starters en nietstijgers in de kou. Het moet en het kan beter, we willen weer bouwen voor alle doelgroepen. De plannen in de spoorzone/Diztrikt moeten hier goed op aansluiten en de spoorzone moet een fijne plek in de stad worden.

Natuurlijk is de bestaande voorraad enorm belangrijk, die moet bouw- en woontechnisch op peil blijven, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. En natuurlijk ook toekomstbestendig en dus verduurzaamd. Zowel voor koop als huur moet je overal in Heerjansdam en Zwijndrecht wonen in een fijne en prettige leefomgeving. Nieuw woonbeleid dus, met volkshuisvesting zoals dit ooit bedoeld was en waar we weer trots op moeten worden, met partners die hun bijdrage willen leveren. En vooral ook, voor én met de bewoners.

Meer betaalbare woningen

Er zijn veel te weinig woningen in Zwijndrecht, we bouwen te weinig bij voor iedereen die woonruimte zoekt of dringend nodig heeft. De markt zit op slot, prijzen blijven stijgen, in de sociale huursector en het middensegment kom je bijna niet aan de bak, koop is onbetaalbaar geworden. Wij willen daarom een forse stijging van de bouwproductie voor de lagere – en middeninkomens. Dat is voor onze gemeente een enorme opgave, omdat de vrije ruimte binnen de gemeentegrenzen beperkt is. Dat betekent dat meer hoogbouw onontkoombaar is en dat we actief moeten zoeken naar allerlei mogelijke bouwlocaties.

Wat vraagt dit van onze opstelling?

We onderkennen vanuit de PvdA de enorme woningbehoefte en de urgentie om veel bij te bouwen. We zien ook de problematische woonomstandigheden in een aantal gebieden in Zwijndrecht en vinden dat we daar als gemeentelijke overheid een actieve rol in moeten nemen. Dat doen we in de eerste plaats door bewoners serieus te nemen, door ze vooraf breed te consulteren en ze mee te nemen in vernieuwingsprocessen, door ze als belangrijke belanghebbenden te betrekken in de besluitvorming. Het algemeen belang van onze gemeente en het belang van een kleine groep bewoners kunnen soms botsen, maar door serieus samen tijdig de dialoog aan te gaan, komen door wederzijds begrip vaak de goede oplossingen op tafel.

Een fijne en leefbare buurt

De buurt is de plek waar we leven, elkaar ontmoeten, ons prettig voelen en onszelf kunnen ontwikkelen. Voor de één is dat wat makkelijker dan voor de ander. Daarom moet het welzijnswerk (weer) op peil komen, voor de mensen die het wat moeilijker hebben. Samen met inwoners, scholen, maatschappelijke en zorgorganisaties gaan we de problemen te lijf. We zoeken naar oplossingen die het beste zijn voor inwoners én de buurt.

Verduurzaming van woningen

Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten we woningen verduurzamen. Isoleren is hierin het meest belangrijk. Hierdoor neemt het energiegebruik en de CO2-uitstoot af en krijgen inwoners een lagere energierekening (zie ook hoofdstuk Duurzaamheid).

Bij het verduurzamen van bestaande woningen is het belangrijk om een realistische kosten-baten analyse te maken. Negentiende -eeuwse arbeidswoningen isoleren is verstandig en haalbaar, maar nul op de meter in zulke woningen realiseren is dat niet. De gemeente richt een fonds in om eigenaren van woningen te helpen bij de financiering van de isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Terugbetaling kan via de besparing op de energielasten. Zo zorgen we ervoor, dat iedereen mee kan doen en niet alleen inwoners met een hoger inkomen. Samen met de corporaties zorgen we ervoor dat inwoners niet lijden onder de stijgende energieprijzen.

Ruimtelijke ordening voor een goed ingericht Zwijndrecht

De Omgevingswet wordt naar verwachting in 2022 ingevoerd en biedt de mogelijkheid om de verbinding tussen wonen, de openbare ruimte en gezondheid beter te leggen. Onze gemeente heeft daarvoor een omgevingsvisie gemaakt, die de basis is voor alle deelvisies onder andere op het gebied van wonen, mobiliteit en ruimte.

De Omgevingswet biedt vooral veel ruimte aan de initiatiefnemers. In de praktijk zullen dat vaak projectontwikkelaars zijn. Voor de PvdA is het daarom van belang dat we in onze visie op de ruimtelijke ordening vastleggen hoe we in onze eigen gemeente de gemeentelijke controle en regie houden op ruimtelijke ontwikkeling. Voor de overheid is ruimtelijke ordening namelijk een belangrijk sturingsinstrument, waarmee we de publieke belangen kunnen garanderen. De gemeente moet kunnen bepalen wat zij wil op welke plek.

Participatie is voor de PvdA een belangrijk onderdeel. Belangrijk is dat voor alle deelnemers duidelijk is hoe de participatie geregeld moet zijn en door wie dit moet gebeuren. Ook hier is de gemeente verantwoordelijk voor het opkomen voor het algemeen belang. Participatie afdoen als een taak voor de initiatiefnemer en/of ontwikkelaar is voor de PvdA onvoldoende.

Verkeer en OV veilig en prettig onderweg

De PvdA wil fietsen en wandelen in Zwijndrecht aantrekkelijker én veiliger maken. Hierdoor krijgen we gezondere inwoners, minder fijnstof en CO2 en een mooiere gemeente. Om het fietsen en wandelen te stimuleren is het van belang om te zorgen voor vrij liggende en door groen omzoomde fiets- en wandelpaden. Hiervoor moet een plan komen waarbij het zichtbaar wordt hoe we kunnen groeien naar snelle en directe verbindingen vanuit de rand van de bebouwde kom naar het centrum met tussenverbindingen, in de vorm van een spinnenweb. Op de momenten dat in de bebouwde kom van Zwijndrecht een gebied opnieuw wordt ingericht en op de schop gaat, kan een veilig fiets- en voetpad meteen worden meegenomen. Dat kost uiteraard geld, maar levert ook geld op: een betere gezondheid van onze inwoners en uiteindelijk dus minder ziektekosten. Om de fietsvriendelijkheid nog verder te verbeteren, zou het goed zijn om op meer plaatsen oplaadpunten voor elektrische fietsen te realiseren.

Verkeersveiligheid

Veiligheid is in het verkeer voor de PvdA zeer belangrijk. Daarom moet de gemeente zich altijd inzetten voor het veiliger maken van gevaarlijke verkeerssituaties. Aantrekkelijk en veilig fietsen is onmogelijk zolang de grootste knelpunten nog niet zijn aangepast zoals de kruising van de Langeweg en de Bootjessteeg en de oversteekplaats van de rotonde Pieter Zeemanstraat /Koninginneweg. Op gevaarlijke kruispunten zullen verkeersspiegels bijdragen aan de verkeersveiligheid.

Openbaar vervoer

Voor de leefbaarheid van onze buurten is goed openbaar vervoer van groot belang. Het stelt mensen in staat om te participeren en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving.

Gerard Slotema

Gerard Slotema

Gerard Slotema is een enthousiaste, ervaren politicus die graag naar mensen luistert en creatief is. Een integere PvdA Lijsttrekker die bruggen bouwt en graag werkt aan de oplossingen voor Zwijndrecht

Meer over Gerard Slotema