1. Armoedebestrijding, werk en onderwijs

De PvdA wil werk maken van armoedebestrijding. Daarvoor willen wij structureel een half miljoen euro per jaar voor het Deltaplan Armoede. Net zo lang totdat de armoede tot een minimum beperkt is en iedereen voldoende en fatsoenlijke bestaanszekerheid heeft. Ook vinden wij dat er alles aan gedaan moet worden om te voorkomen dat een kind van school gaat zonder diploma.

Werk maken van armoedebestrijding

De kwaliteit van leven is niet groot wanneer je in armoede leeft. Iedereen heeft recht op een fijn leven. Armoede in Nederland is een schrijnend probleem dat elke gemeente effectief moet bestrijden. In Zwijndrecht hebben we een armoedebeleid, maar de effecten zijn minimaal. Wat wil de PvdA in hieraan gaan doen?

Ervaringsdeskundigen kunnen ons vertellen hoe zij alles ervaren en waar ze tegenaanlopen. Wij willen van hen gebruik maken om de maatregelen te toetsen. Zo weten we of het armoedebeleid effect heeft en wanneer dat niet het geval is kunnen we ingrijpen. We willen een goede evaluatie hebben van het Deltaplan armoede. De projecten die niet werken kunnen we vervangen door betere acties en de projecten die wel effectief zijn zetten we door. In het Deltaplan Armoede wordt ook geïnvesteerd in schuldhulpverlening. Dit moet uitgebreid en gecontroleerd worden. We willen meer inzetten op vroegtijdige signalering en preventie zoals Schuldhulpmaatje en Humanitas. Daarvoor willen we structureel geld vrijmaken.

De afgelopen vier jaar is geprobeerd om kinderen uit de armoede te halen, met onvoldoende resultaat. Wij willen de armoede in Zwijndrecht zo veel als mogelijk terugdringen. Dat is een klus, maar het kan niet wachten. In plaats van een half miljoen euro in vier jaar, willen wij structureel een half miljoen euro per jaar voor het Deltaplan Armoede. Net zo lang totdat de armoede tot een minimum beperkt is en iedereen voldoende en fatsoenlijke bestaanszekerheid heeft. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten, zowel tussentijds als in de jaarrapportages.

Werkgelegenheid voor iedereen

Het is belangrijk voor mensen om te werken. Niet alleen om geld te verdienen, maar ook het gevoel dat je meetelt in de maatschappij is belangrijk. Het is vandaag de dag niet gemakkelijk om een passende baan te vinden. Er zijn genoeg mensen die de ervaring wel hebben, maar niet het diploma dat erbij hoort. We willen dat er een actieve werkcoach komt om obstakels voor werkzoekenden weg te nemen. De PvdA vindt dat de organisatie “Zwijndrecht werkt” behouden en uitgebreid moet worden. Deze organisatie heeft contact met werkzoekende inwoners en heeft zicht op de beschikbare participatieplekken. Alle mensen hebben talenten. Soms liggen deze talenten minder aan de oppervlakte en is er begeleiding voor nodig om deze te kunnen benutten. Als banen gecreëerd worden voor een bepaalde doelgroep, is het dan ook belangrijk dat die banen aan de juiste mensen worden aangeboden. Daar moet echt op toegezien worden.

Onderwijs: iedereen goed uit de startblokken

Onderwijs is belangrijk voor elk kind. Niet alleen omdat kennis voor elk kind van belang is, maar ook omdat het gevoel van eigenwaarde groter wordt, wanneer een kind successen ervaart op school. Het kind wordt hierdoor gemotiveerd om iedere keer een stapje verder te gaan in zijn of haar ontwikkeling. We zijn ons ervan bewust dat er kinderen zijn die meer aandacht nodig hebben als het aan komt op leren. Dat is natuurlijk niet erg, wij moeten dus in die behoefte voorzien. De PvdA zet zich op meerdere fronten in om deze kinderen te kunnen steunen. Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om te voorkomen dat een kind van school gaat zonder diploma. In deze maatschappij wordt steeds meer kennis gevraagd. Een diploma zorgt voor een goede toegang tot de arbeidsmarkt

Hoe gaan we dit bereiken?

Allereerst is het goed voor een kind om in een gezonde leeromgeving te zitten. Het komt het leren ten goede wanneer het schoolgebouw er fris uitziet en wanneer er een goede ventilatie is. Wij willen dan ook dat alle scholen een goede ventilatie krijgen.

Er zijn kinderen die thuis geen ruimte hebben om hun huiswerk goed te maken of die thuis geen begeleiding krijgen om wat voor reden dan ook. De PvdA wil dan ook dat er een toegankelijke huiswerkbegeleiding georganiseerd wordt. Allereerst moet dit zoveel mogelijk op school worden aangeboden, maar ook wijkcentra en sportverenigingen kunnen hier een rol in spelen.

Laaggeletterdheid kan een groot probleem worden in de toekomst van een kind. Wanneer lezen een probleem is, mist een kind veel van wat er rondom hem gebeurt. Een belangrijk instrument om het lezen te ondersteunen is de bibliotheek. De bibliotheek is ook belangrijk als het gaat om het onderwijsachterstandenbeleid en om ontlezing tegen te gaan. De PvdA vindt dat niet meer op de bibliotheek kan worden bezuinigd.

De school is voor iedereen. Elk kind doet mee! Ook met de activiteiten waarvoor een bijdrage van de ouders gevraagd wordt zoals een schoolreis of lootjes trekken voor het Sinterklaasfeest. Het komt voor dat de kleinste bijdrage een probleem is voor het budget van een gezin. Dat mag geen reden zijn om een kind niet mee te laten doen. Stichting Leergeld kan hierbij helpen. De PvdA vindt dat Stichting Leergeld meer bekendheid moet krijgen; alle ouders in deze doelgroep moeten deze stichting kennen.

Wij vinden het spreken en lezen van de Nederlandse taal heel belangrijk. Hoe kan je goed functioneren in een land als je de taal niet spreekt en niet kan lezen? De PvdA vindt dat iedere inburgeraar Nederlandse les moet volgen. Daar moet een goede begeleiding voor worden geboden. Iemand die in het land van herkomst geen onderwijsachtergrond heeft, zal in Nederland de weg naar onderwijs moeilijker weten te vinden. Daarom is voor iedere inburgeraar begeleiding in het volgen van Nederlandse les van groot belang.

Wanneer je een opleiding volgt op het MBO of HBO moet je stagelopen. Er kan dan kennis gemaakt worden met de praktische kant van je studie. Veel studenten hebben moeite met het vinden van een stageplaats. Wij willen dat meer bedrijven en instellingen het belang van stage in gaan zien. De PvdA wil dat de gemeente in gesprek gaat en blijft met het bedrijfsleven en instellingen over stageplaatsen.

Hilda Rijnaard

Hilda Rijnaard

Hilda Rijnaard is sociaal bewogen en staat voor iedereen klaar. Ze is toegankelijk, benaderbaar en zegt ook waar het op staat. Hilda houdt van duidelijkheid. Ze is erg betrokken bij het onderwijs. Ze heeft altijd voor de klas gestaan.  

Meer over Hilda Rijnaard