5 januari 2017

PvdA combineert ledenvergadering met nieuwjaarsreceptie

Op donderdag 12 januari 2017 organiseert de PvdA Zwijndrecht  een nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt plaats in De vergulde Swaen aan de Rotterdamseweg 53-55 in Zwijndrecht. De zaal is open vanaf 19.45 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.

De bijeenkomst kent een formeel karakter met enkele te nemen besluiten over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en kent daarna een informeel karakter in de vorm van een nieuwjaarsreceptie.

De agenda is als volgt:

 • Opening en mededelingen inclusief huldiging dhr. Hoogerwerf;
 • Notulen ledenvergadering van 24 november 2016;
 • Verkiezing bestuur periode 2017-2019*;
 • Vaststelling draaiboek gemeenteraadsverkiezingen 2018 (zie de bijlage);
 • Vaststelling profielschets voor gemeenteraadsleden inclusief de fractievoorzitter (zie de bijlage);
 • Voorstel tot vorming van een kandidaatstellingscommissie*;
 • Oproep tot deelname aan de programmacommissie;
 • Oproep tot deelname aan de campagnecommissie;
 • Kort nieuws vanuit de fractie en het bestuur;
 • Wat verder ter tafel komt;
 • Sluiting;

 

*Het bestuur is gekozen in september 2014 voor twee jaar en heeft de zittingsperiode erop zitten. Conform het huishoudelijk reglement wordt een nieuw bestuur gekozen voor een periode van twee jaar. Het bestuur is geheel herkiesbaar. Leden kunnen zich tot aan het begin van de vergadering aanmelden als kandidaat.

 

**Het bestuur stelt voor een kandidaatstellingscommissie te vormen die de conceptlijst gaat opstellen. Tevens wordt voorgesteld  de kandidaatstellingscommissie te vormen uit minimaal één bestuurslid en twee PvdA-leden van buiten de afdeling. In de volgende ledenvergadering wordt dan de personele invulling voorgesteld aan de ledenvergadering.


We hopen u op 12 januari te mogen begroeten in De vergulde Swaen!  Indien u geen vervoer heeft, kunt u contact opnemen met Marjolein de Kock . Haar telefoonnummer is 078-6103234 of 06-2898 8053.