Begrotingsbijdrage Bert Exoo

Zwijndrecht
Begroting 2015-2018
Burgers, ambtenaren, leden van de raad, college en voorzitter,

In de eerste plaats mijn complimenten aan de samenstellers van deze begroting. Het is steeds duidelijker, hoewel wij vinden dat er nog teveel woorden worden gebruikt. Het resultaat is minder, want na 2015 zal er fors bezuinigd moeten worden.
De PvdA vindt het wel ingewikkeld, want u schrijft al in het ten geleide: ” in de dag na vaststelling doen zich al nieuwe ontwikkelingen voor”.
En dat klopt. Vooral de discussie rondom het Regionaal meerjarenprogramma (RMJP) baart ons zorgen.
Er wordt een aanzienlijk extra bedrag gevraagd aan de deelnemende gemeenten, terwijl de plannen nauwelijks zijn uitgewerkt. Ook binnen deze raad zijn er bepaalde partijen, die vinden dat er extra geld naar de regio moet worden gestort en dat we dat dan maar moeten accepteren.
Een discussie over het onderwerp, wat gaan we in de gemeenschappelijke regeling doen en wat willen we als Zwijndrecht zelfstandig blijven doen, zal de komende tijd maar gevoerd moeten worden in deze raad. Nu al gaat 48% van het budget naar de gemeenschappelijke regelingen.
Verder komt er nog een aanvraag voor extra geld van de dienst Jeugd en Gezondheid, zal ToBe wel komen voor een extra subsidie. Het schijnt niet op te kunnen houden. Of willen we naar een Drechtstad?

Voorzitter, dan nu een aantal zaken uit de begroting.

Bij de speerpunten uit het raadsprogramma staat dat er geld wordt uitgegeven aan onderhoud openbare ruimte volgens de B-norm. Ten minste op enkele plekken. U schrijft dat de openbare ruimte het visitekaartje van Zwijndrecht is. Maar als ik over de Koninginneweg Zwijndrecht binnen kom, dan moet ik naar links kijken om de verrommelde voortuinen niet te zien. Veel burgers ergeren zich aan het onderhoudsniveau. De PvdA stelt, dat we de norm maar iets hoger moeten gaan maken, zodat inwoners weer meer tevreden worden over het onderhoud. Dus wat de PvdA betreft alles naar een b-niveau. Of misschien moeten we ook wel kijken naar de manier waarop het onderhoud op dit moment wordt gedaan. We kunnen ook de wijkschouwen weer gaan invoeren. Graag willen we van u een plan van aanpak.

U gaat als een vervolg op de bewonersavond een aantal zaken aanpakken. De PvdA vindt dat u dan ook onze motie uit 2012 om bankjes in het Molenvlietpark te plaatsen moet gaan uitvoeren. Eventueel dienen we in de tweede termijn daarvoor opnieuw een motie in.

We verzoeken dit college om in de stukken niet steeds de wijken Noord en Kort Ambacht te noemen. Dit werkt erg stigmatiserend voor de bewoners van betreffende wijken. En vooral de jeugdoverlast wordt niet alleen veroorzaakt door de jonge inwoners van die beide wijken, maar komen ook elders uit Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht.

Bij bestuur op pagina 25 en 166 staat ” de vorming van één gemeente Zwijndrechtse Waard”. Hoewel de PvdA voor een fusie zou zijn, kunt u dit beter schrappen en er vooral geen energie meer insteken. De buurgemeente wil dat niet, dan hebben ze nog liever een Drechtstad. Dit maakt dat wij ook een beetje wantrouwig worden over de voortgang in de plannen van het Zwijndrechtse zwembad. Wordt er op dit moment al extra onderhoud uitgevoerd?

Voor het zwembad heeft u nog niets extra’s opgenomen in deze begroting en moeten we daar in 2015 wel rekening mee houden. Gaat het college hier voortvarend mee aan de slag? Of is er een spel van de coalitie aan de gang om de bespreking rond het zwembad wat uit te stellen? In de coalitie zitten vooral die partijen die niet voor de motie waren. Wordt er op dit moment al extra onderhoud uitgevoerd?

Dan speelt ook nog het burgerinitiatief van de leerlingen van basisschool Develhoek voor een gymzaal in de wijk met de minste voorzieningen Heer Oudelands Ambacht. Ook dit wordt dan in de begroting “Overdekte gymnastiek op loopafstand” genoemd en moet nog nader bepaald worden. Het is niet gereserveerd in deze begroting. En ook hier ligt nog geen duidelijke uitspraak van deze raad.

Het meer samenwerken in een Drechtstedelijk Klantcontactcentrum (DKCC) is voor de PvdA nog lang geen uitgemaakte zaak.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle veranderingen en bezuinigingen van de WMO, de AWBZ, de participatiewet en de jeugdzorg. Hoewel de PvdA het gevoel heeft dat de voorbereidingen door de Drechtsteden prima zijn verlopen, komt het in 2015 aan op een goede invoering van al deze veranderingen. Wat krijgen de medewerkers mee als opdrachten?
U schrijft dat u zich in 2015 in gaat zetten voor het verder versterken en ondersteunen van Mantelzorgers. De PvdA zou graag willen dat dit geen aanbod gaat worden aan, maar vraaggericht werken voor Mantelzorgers. Verder schrijft u er niets over de mensen met een verstandelijke beperking, u noemt in de begroting slechts 1 x lichamelijke en psychische beperking. De PvdA vindt het belangrijk dat er goede zorg voor ouderen blijft, maar wil dat u de overige kwetsbare mensen niet vergeet.

Wij willen door de wethouder goed geïnformeerd worden. En niet nadat wij bijvoorbeeld via gebruikers vernemen dat de Sociale Dienst Drechtsteden al een besluit heeft genomen over het vervoer met de Drechthopper. Vanaf 1 januari 2015 gaat het om maximaal 2000 km en een tarief per kilometer.
Vooral het maximeren van de kilometers vindt de PvdA geen uitvoeringszaak, maar dat is volgens ons een beleidswijziging. Het schijnt dat deze actie van het management SDD nog in de Drechtraad besproken moet worden. Lijkt me dan een vreemde gang van zaken, de burgers zijn geïnformeerd, maar de raden nog niet.
Dus mocht er straks in de uitvoeringsplannen wat worden gewijzigd dan willen wij op zijn minst onze zienswijze kunnen aangeven. Wij gaan daar als raden en Drechtraad over en u hebt informatieplicht.

PvdA wil dat er minimaal 80% direct wordt uitgegeven aan de zorg, de WMO, jeugdzorg, participatiewet etc. En dat er maximaal 20% wordt uitgegeven aan overhead. Wij zijn namelijk bezorgd over het aantal regisseurs, coördinatoren, teamleiders, managers, sector directeuren, bestuurders van de organisaties. En te weinig uitvoerende medewerkers die worden aangevuld met vrijwilligers. We gaan dit nauwkeurig volgen en het college daar op aanspreken. Wat gaat u er aan doen?

Verder schrijft u “we steunen verenigingen, organisaties en locaties die inwoners mee laten doen” etc. Maar de initiatiefnemer en de vrijwilligers van het Baken wachten nog steeds op antwoord. Graag uw reactie.

Bij economie schrijft u dat de groep burgers met een verdiencapaciteit van minder dan 50% moeilijk te matchen is met de arbeidsmarkt. Maar ze moeten wel een zinvolle maatschappelijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. Allemaal goed bedoelt, maar krijgen ze dan ook iets extra ‘s. Een vrijwilligersvergoeding bijvoorbeeld. En gaat u deze maatschappelijke bijdrage verplichten?

De PvdA wil graag van u vernemen wat de gemeente en de gemeenschappelijke regelingen gaan doen om vanaf 2015 voldoende mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. En dan bedoel ik niet het inkopen van diensten, zoals in het groenonderhoud. Elke vacature zou hierop bekeken moeten worden. Elke afdeling van de gemeente en elke gemeenschappelijke regeling moet hiervoor een opdracht krijgen. U moet het voorbeeld voor bedrijven zijn!

Voorzitter, dan de lokale heffingen. De PvdA kan zich vinden in de meeste heffingen.
De OZB wordt met 1,5 % verhoogd. De rioolheffing hebben we in het verleden gesteund en ondanks de stijging met 9,77% blijven we dit steunen. De afvalstoffenheffing is met een stijging van 3,47% wel weer vreemd. Is het contract met de HVC zo slecht afgesloten? En wat moet er bij de inzameling papier en karton?

Als we naar de begroting kijken dan zien we dat we nu al 48% bijdragen aan de gebonden partijen. Daar hebben we dus slechts in beperkte mate invloed op. Meestal kunnen we alleen een zienswijze geven. En bij de besluitvorming zijn we afhankelijk van de andere deelnemers.

Van het college, maar ook van de andere partijen zou ik graag vernemen wat de limiet is? Hoever gaan we door met alles onder te brengen in gemeenschappelijke regelingen en waarin blijven we nog zelfstandig.

Als we naar de saldi voor de komende jaren kijken is er in 2015 nog een klein positief resultaat, maar in de jaren daarna staat het er minder florissant voor. En dan moeten we in 2015 een stevige ombuigingsoperatie realiseren om het gewenste of noodzakelijke nieuwe beleid te kunnen blijven uitvoeren

Voorzitter, dan een nog een paar zaken, welke indirect met de begroting te maken hebben.

De PvdA kreeg via een fysiek beperkte burger te horen hebben gekregen. Het openbaar vervoer vooral de bussen zijn goed ingericht om passagiers met een rolstoel mee te nemen. Echter bij de bushaltes zijn er nauwelijks aanpassingen gedaan, een verhoogd gedeelte, om gemakkelijk de bus in te rollen. Wat gaat u hier aan doen?

Graag vernemen wij ook van het college wanneer we de evaluatie van de verkeerssituatie aan de Burgemeester Jansenlaan klaar is en besproken kan worden in de raad.

Voorzitter de PvdA weet niet of ze deze begroting gaat goedkeuren. Niet omdat de begroting niet klopt. Maar meer omdat het raadsprogramma en het uitvoeringsprogramma niet duidelijk zijn over de keuze. Kiezen we voor een Drechtstad of gaan we voor het behouden van een zwembad en de gymzaal in Heer Oudelands Ambacht.
Afhankelijk van de discussie in deze raad vanavond zal de PvdA u laten weten al dan niet akkoord te gaan met de voorliggende begroting.
Bert Exoo​​​​​​​​​​​​3